• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Beauty Life
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta
SPIS TREŚCI § 1 Definicje § 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymogi techniczne § 4 Zakupy w Sklepie § 5 Płatności § 6 Realizacja zamówienia § 7 Prawo odstąpienia od umowy § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy § 9 Reklamacje § 10 Dane osobowe § 11 Zastrzeżenia § 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. Regulamin – niniejszy regulamin. Sklep – sklep internetowy Beauty Life prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.beautylife.sklep.pl/. Sprzedawca – DAWID DAMIAN KOCIMSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Beauty Life Dawid Kocimski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6652528569 , nr REGON 301731430, Spławie 96, 62-590 Spławie
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: Spławie 96, 62-590 Spławie1. Adres e-mail: beautylife@vp.pl2. Telefon: 661869854.
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:1. urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.2.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.1.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym2. przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane4. niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia7. towaru. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich8. danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI
Za złożone zamówienie można zapłacić:

1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.a. Za pośrednictwem platformy płatniczej:b. Sky-Pay Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.c.

2.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty"
  •  
  • 2019-04-10-banner_karty-3-.png

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w4. terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:6. Za pośrednictwem firmy kurierskieja. Za pośrednictwem Poczty Polskiejb. Do paczkomatów InPostc. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji8. zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie1. 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:2. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumentaa. weszła w posiadanie tego towaru. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przezb. Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.c. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 23. Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to4. obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu5. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty6. dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej7. transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,8. w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Spławie 96, 62-590 Spławie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,9. w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do11. stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść12. bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służącaa. zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie możnac. zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zd. innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane we. zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;f. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i któreg. mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się zah. wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie1. cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:2. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.a. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.b. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.c. Żądać usunięcia wady.d. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest4. zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Spławie 96, 62-590 Spławie. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w5. Sklepie. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.7.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać8. m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za. wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib. Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;c. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.d.
§ 10 DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w2. ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 11 ZASTRZEŻENIA Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa2. zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z4. przepisów prawa. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści5. cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia2. złożonego przez Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku3. od wydania towaru Kupującemu. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby4. Sprzedawcy.