• Zwroty i reklamacje

§ 5 REKLAMACJE Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail beautylife@vp.pl.1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.2.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.3. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za. wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib. Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;c. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.d.
§ 6 DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w2. ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 7 ZASTRZEŻENIA Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.2. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.3. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:4. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepua. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługib. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.c. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za5. pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie6. odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy beautylife@vp.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie7. stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby8. Sprzedawcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z9. przepisów prawa.