• Regulamin newslettera

Regulamin newslettera
sklepu Beauty Life
§ 1 DEFINICJE Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. Sklep – sklep internetowy Beauty Life prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://www.beautylife.sklep.pl/ Usługodawca - MARCIN KOCIMSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Beauty Life Marcin Kocimski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6652528569 , nr REGON 301731430, Spławie 96, 62-590 Spławie Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
§ 2 Newsletter Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.1. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript2. oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się3. do Newslettera. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w4. Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do5. wypisania się. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie,6. korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: beautylife@vp.pl. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera7. będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.